Wsparcie księgowych pon.-pt.: 8 - 16 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. księgowi online (czat)

 

Rewolucja

w księgowości

Najlepsze połączenie wygodnego programu online do fakturowania, księgowości i wystawiania umów z profesjonalną obsługą księgową.

 Nasze usługi

Regulamin

Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin reguluje stosunki prawne w zakresie usług świadczonych przez przedsiębiorstwo PHILOMIR LTD – zwane dalej Administratorem na rzecz Użytkowników.

 

2. Definicje

Przez użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć:

  Serwis - serwis opti.pl zamieszczony na stronie www.opti.pl, zawierający oprogramowanie umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora

  Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, który dokonał prawidłowej rejestracji w serwisie,

  Rejestracja i akceptacja treści Regulaminu oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem umowy dotyczącej korzystania z usług oferowanych przez administratora w ramach Serwisu

  Moduł - wyodrębniona grupa funkcji stanowiąca odrębny zestaw funkcjonalności udostępniona przez Administratora

  Regulamin - niniejszy Regulamin, który stanowi podstawę świadczenia usług

Akceptacja treści regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy zobowiązującej obie strony do wykonania określonych czynności, ustalającej wzajemne uprawnienia oraz wskazującej zasady rozliczeń i terminy płatności;

  Cennik - załącznik do Regulaminu zamieszczony w serwisie, zawierający informację dotyczącą wysokości oraz warunków odpłatności za usługi świadczone przez Administratora poprzez serwis.

  Dzień doręczenia – w przypadku wysyłki informacji poprzez pocztę elektroniczną – dzień wysłania wiadomości; w przypadku wysyłki informacji pisemnej poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską - 14 (czternasty) dzień od dnia wysłania informacji, chyba że ww, informacja została odebrana przez osobę uprawnioną przed upływem 14 dni, a gdy dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po nim pierwszy dzień powszedni.

 

3. Zakres świadczonych usług

 

1.    Administrator za pomocą serwisu, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika następujących usług:

  udostępnienia Użytkownikowi, w ramach serwisu, możliwości wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów przez Użytkownika, dostępnych w serwisie opti.pl, a w szczególności:

  W zakresie udostępniania oprogramowania do fakturowania,

  W zakresie udostępniania oprogramowania do zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla podmiotów prowadzących sprawozdawczość w formie ksiąg rachunkowych: ewidencję przychodów i kosztów, dokonywanie rozliczeń kadrowo-płacowych (w tym ustalanie wysokości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z możliwością eksportu do programu Płatnik), fakturowanie sprzedaży, ewidencję zapasów, ewidencję środków trwałych, prowadzenie kasy, ustalanie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym, ustalanie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, zarządzanie relacjami z klientem, prognozowanie przychodów i kosztów, sporządzanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska w zakresie wykorzystywania pojazdów w związku z prowadzoną działalnością.

  przechowywania w serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych,

  udostępnienia Użytkownikowi, w ramach serwisu, oprogramowanie umożliwiającego obliczenie zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeniowych Użytkownika,

  udostępnienia w ramach serwisu oprogramowania do bieżącego zarzadzania działalnością Użytkownika,

  archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą.

2.    Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie będą stanowić zmiany Regulaminu.

3.    W zakresie objętym niniejszym regulaminem Administrator uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych podmiotów korzystających z serwisu tylko i wyłącznie dla celów w tym regulaminie określonych.

 

4. Dostęp do strony oraz czynności rejestracyjne

1.    Dostęp do wszystkich usług serwisu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet, przy czym zalecane jest używanie najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Google Chrome.

2.    Dostęp do oprogramowania serwisu jest możliwy poprzez rejestrację Użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.

3.    Niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania serwisu jest wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.    W trakcie rejestracji Użytkownik ustala własne dane do logowania: login oraz hasło. Danych tych nie należy udostępniać osobom trzecim.

  Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację w serwisie

  Hasło Użytkownika jest powiązane z jego loginem i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych

  Hasło powinno zawierać co najmniej 5 znaków

  W razie ujawnienia przez Użytkownika hasła i/lub loginu osobom trzecim, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki z tym związane.

 

5. Świadczenie usług

1.    Rozpoczęcie świadczenia usług następuje z chwilą rejestracji w serwisie przez Użytkownika po uprzednim zatwierdzeniu przez niego Regulaminu.

2.    Dostęp do serwisu i zakres świadczonych usług zależny jest od Modułu/Modułów i sposobu płatności wybranych przez Użytkownika.

3.    Rozwiązanie Umowy następuje:

a)    poprzez usunięcie konta samodzielnie przez Użytkownika

b)    Poprzez oświadczenie woli złożone przez użytkownika w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej listem poleconym lub elektronicznej na 60 dni przed rozwiązaniem – pod rygorem nieważności.

4.    Rozwiązanie Umowy może ponadto nastąpić na bazie uprawnień jakie przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a związanych w szczególności z działaniem użytkownika na szkodę Administratora, przez co należy rozumieć m.in.:

  nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

  podejmowanie przez Użytkownika działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w serwisie, w szczególności podejmowania prób nieuprawnionego dostępu do przedmiotowych danych,

  wykorzystywanie usług serwisu do celów niezgodnych z prawem.

5.    Wypowiedzenie Umowy w przypadkach określonych w punkcie 4 niniejszego rozdziału następuje z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o zaprzestaniu świadczenia usług udostępnianych w ramach serwisu dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna).

 

6. Zasady odpłatności

  Oprogramowanie udostępniane jest bezpłatnie.

  Wszelkie zmiany w funkcjonalności oprogramowania wykonywane na rzecz Użytkownika będą wykonywane na jego koszt po uprzedniej wycenie żądanej zmiany.

  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Administratora na podstawie faktury proforma

  Użytkownik otrzyma fakturę VAT za opłacone i świadczone przez Administratora usługi po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Administratora.

 

7. Gromadzenie i przechowywanie danych

1.    Dane wprowadzane przez Użytkownika do serwisu stanowią jego własność i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim

2.    Wyjątek w tym zakresie stanowią odpowiednie przepisy prawa.

3.    Wprowadzone do serwisu przez Użytkownika dane są przechowywane i przetwarzane dla zapewnienia prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Administratora w ramach serwisu oraz w celach poprawnego dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

4.    Dane wprowadzane przez Użytkownika i przechowywane w serwisie są chronione przed usunięciem w wyniku awarii urządzeń jak też innych zdarzeń losowych i dostępem osób niepowołanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych są one archiwizowane.

5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wprowadzanych przez Użytkownika danych.

6.    Użytkownik ma prawo wglądu i dokonywania zmian swoich danych.

7.    Po zaprzestaniu korzystania ze świadczenia usług przez Użytkownika wszelkie dane dotyczące Użytkownika podlegają usunięciu z bazy danych serwisu w terminie 60 dni od dnia, w którym użytkownik poinformował Administratora o rezygnacji z korzystania z usług bądź dostęp do usług serwisu został zablokowany ze względu na brak wpłaty za świadczone usługi.

8.    Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 929)

 

8. Odpowiedzialność

1.    Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie serwisu.

2.    Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe przy okazji i/lub w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z serwisu, wprowadzeniem do serwisu nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.

3.    Administrator nie odpowiada za awarie oprogramowania i jakąkolwiek szkodę, powstałe w wyniku niemożności użycia lub błędnego działania strony i/lub serwisu, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

9. Zmiany Regulaminu

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane w ramach serwisu.

2.    Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania istotnej zmiany Regulaminu. Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Administratorowi przez Użytkownika dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta listem poleconym, poczta elektroniczna) w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia zmiany Regulaminu na stronie – pod rygorem nieważności.

3.    W razie odmowy akceptacji Regulaminu przez Użytkownika Administrator zaprzestaje świadczenia usług na rzecz użytkownika po upływie 30 dni od dnia doręczenia odmowy Administratorowi, przy czym rozwiązanie Umowy następuje w ostatnim dniu danego miesiąca. W takim przypadku wszelkie roszczenia Użytkownika związane z dokonaniem przez Administratora zmiany są bezskuteczne.

 

10. Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do serwisu oraz ich poszczególnych elementów należą do Administratora i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. nr 90, Poz.631 ze zm.).

Ich nieuprawnione wykorzystanie, w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie stanowić będzie naruszenie przysługujących Administratorowi autorskich praw majątkowych i osobistych jak również może stanowić delikt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503)

 


girl

Wsparcie i obsługa dla naszych klientów

Wszystkie nasze usługi i produkty posiadają wsparcie profesjonalnych księgowych przez średnio 168 godzin w miesiącu.

Infolinia:

881 700 003
boy

Opinie naszych Klientów

Wybrałem opti, bo szukałem wygodnej księgowości wartej swojej ceny. Teraz oprócz obsługi i wsparcia księgowych, mam w cenie kuriera i program do faktur, a do tego co miesiąc obserwuję jak "księgują się" moje dokumenty w aplikacji online.

Cibor Borkowski
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

Prowadzę w ramach opti pełną księgowość. Wszystko na czas, pełne zaangażowanie pracowników w jakąkolwiek pomoc. Nie jestem bowiem znawcą przepisów prawa podatkowego. Wcześniej korzystaliśmy z usług księgowej. Stąd też cenię sobie możliwość uzyskania rzetelnej wiedzy, doedukowania się.

Agnieszka Stylec
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

Ja też mogę się podpisać pod księgowością online opti. Co prawda korzystam od niedawna, ale jak na ten moment jestem zadowolony. Personel jest na bieżąco ze zmianami w przepisach. Dzięki nim zaoszczędziłem sporo pieniędzy np. przy rozliczeniu vatu od materiałów budowlanych.

Marcin Duda
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

Świetna ekipa, to po pierwsze. A co do reszty, oczekiwałem zysku w aspekcie czasu i pieniędzy, oczywiście. W skali od 1 do 10 dałbym 8,9. System jest dopracowany, mam nadzieję, że dalej będzie się rozwijać.

Michał Bożyczko
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

Poprzednie doświadczenie nie były kolorowe, jeśli chodzi o prowadzenie księgowości. Między innymi właściciel poprzedniego biura rachunkowego zwalał i pracę i błędy na swoje księgowe, co oczywiście bezpośrednio odbijało się na mnie. Od paru miesięcy jestem w opti i najbardziej cenię chyba to, że mam pełną kontrolę nad wszystkim w jednym miejscu.

Jerzy Sokołowski
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

Polecam. Oprócz prowadzenia księgi uzyskuję tutaj również wsparcie merytoryczne.

Ziemowit Jabłoński
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

W opti spotkałem się z fachową obsługą. Do tego mają przystępne ceny, zdecydowanie bardziej się opłaca taka platforma niż zlecenie na zewnątrz. Zależy kto czego potrzebuje. Dodam, że jesteśmy małą firmą. Pozdrawiam.

Marcin Kowalik
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

Przyznam, że byłam sceptycznie nastawiona, ale okazało się to funkcjonalnym rozwiązaniem. Odpowiedzi na pytania uzyskiwałam na bieżąco i w krótkim czasie. Stanowczo wzrósł mój poziom wiedzy na temat księgowości.

Patrycja Woźniak
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

Stosunkowo niedawno korzystam z księgowości online. Jedyną moją wątpliwością było to, czy system funkcjonujący internetowo będzie na bieżąco. Ale jak się okazało, wskaźniki i algorytmy programu były przez pracowników opti systematycznie korygowane. Do tego jest bardziej intuicyjny niż inne systemy tego typu.

Tomasz Czerwinski
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

Jestem zadowolony z oferowanych mi tutaj usług. Ponoć w przeciętnej firmie gubi się średnio 1 na 20 dokumentów. Tutaj nie ma takiej możliwości, bo wszystko jest archiwizowane. Najbardziej skłoniły mnie: przystępne ceny i funkcjonalność platformy.

Sulisław Szczepański
przedsiębiorca

Opinie naszych Klientów

Kiedyś wystawiałam w excelu faktury, problem z tym że gdy ktoś jest mało zorganizowany, może pogubić się np. w numeracji faktur. Jestem klientem opti od pół roku i widzę różnicę, system okazał się czytelny i co najważniejsze, jest dostępny 24h/7

Felicja Król
przedsiębiorca